Opleiden tot kritisch professional

Opleiding tot kritisch professional

Verpleegkunde Zuyd Hogeschool kreeg van de accreditatiecommissie als ‘bijzonder kenmerk’ de integratie van Evidence Based Practice (EBP) in het onderwijs. Hoe hebben ze dat verdiend?
Docent Saskia Duymelinck: ‘Vanaf het eerste jaar leren we onze studenten de uitgangspunten van EBP, die ook vanaf de eerste stageopdracht in praktijk worden gebracht. We hanteren daarbij drie pijlers: de ‘evidence’ zelf, dat kan een richtlijn zijn, of een ‘best practice’. De studenten leren hoe ze de gegevens moeten interpreteren en daar kritisch naar te kijken. De tweede pijler is de patiënt: hoe gaat hij met de interventie om, hoe past hij hem in in zijn leven? Als de patiënt dement is leren we de studenten door observeren aan de benodigde data te komen. De derde pijler is de expert die geraadpleegd wordt. Dat kan een verpleegkundige zijn met een bijzondere specialisatie of een verpleegkundig specialist, maar ook een psycholoog of een arts. De bevindingen uit de drie pijlers worden gekoppeld aan het verpleegplan van de betreffende patiënt. In latere jaren verdiepen we de kennis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Ons doel is professionals op te leiden die altijd kritisch blijven reflecteren op hun handelen.’

Technische leerroute

 

Met de Technische leerroute komt Zuyd Hogeschool tegemoet aan de behoefte aan technisch geschoold personeel op bachelorniveau voor de operatiekamers van ziekenhuizen in de regio. Die behoefte werd bij een heroriëntatie in 2006 geconstateerd. Coördinator Ad van Outvorst: ‘De T-stroom is een verzwaard traject (‘honoursprogramma’) voor ambitieuze en getalenteerde studenten. Zij zijn in dienst van de vijf participerende ziekenhuizen in de regio. Ze worden opgeleid tot bachelor of nursing en operatieassistent of anesthesiemedewerker. Bachelors met veel praktijkkennis en kwaliteit in het gehele intramurale patiëntentraject . Het pas mooi in het streven naar verdieping binnen de initiële opleiding. Een bijkomend en zeer welkom effect: de samenwerking tussen de diverse afdelingen in de ziekenhuizen is door het traject veel intensiever geworden.’

 

Meer weten van Zuyd Hogeschool? Klik hier voor meer informatie.