BN 2020

IN HEEL NEDERLAND WORDT HBO-VERPLEEGKUNDE VERNIEUWD

logo-zonmwOp 28 januari 2016 hebben 17 hogescholen met een verpleegkundeopleiding gezamenlijk nieuw opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020 gepresenteerd. Dit nieuwe opleidingprofiel is de uitkomst van het project BN2020, wat gestart is bij het uitkomen van het nieuwe beroepsprofiel in 2012.

 

De zorg is sterk aan het veranderen en het huidige profiel uit 2001 is verouderd. De focus op ziekte en zorg verschuift steeds meer naar het bevorderen van gezondheid en gezond gedrag. Verpleegkundigen spelen daarin een grote rol. Ongeveer dertig procent van alle verpleegkundigen is op hbo-niveau opgeleid.
Ieder jaar starten ruim drieduizend studenten met deze opleiding. Het nieuwe profiel sluit naadloos aan op het in 2012 door de beroepsorganisatie V&VN gepresenteerde Beroepsprofiel verpleegkundige.
Alle bacheloropleidingen verpleegkunde werken nu aan de vernieuwing van hun curricula.

 

Per regio gaan zij met de zorgaanbieders het keuzeonderwijs en stages vormgeven. Vanaf september 2016
Worden de eerste studenten volgens de nieuwe curricula opgeleid.

Waarom is deze vernieuwing nodig?

 

De verpleegkundige zorg verandert omdat:

 

 • veel zorg verschuift van intramuraal naar thuis;
 • wijkverpleegkundigen weer hun intrede hebben gedaan;
 • meer patiënten meerdere aandoeningen hebben en de zorg daardoor steeds complexer wordt;
 • er veel technologische ontwikkelingen zijn zoals e-health en domotica;
 • patiënten en mantelzorgers mondiger zijn en beter geïnformeerd willen worden;
 • interprofessioneel samenwerken steeds meer nodig is omdat het accent in de zorg op het bevorderen van gezond leven en participatie ligt.

 Wat zijn de grootste veranderingen?

 

 • Het nieuwe opleidingsprofiel legt het accent op de generalistische beroepsuitoefening. Dat wil zeggen dat de nieuwe hbo-verpleegkundige in alle sectoren van de zorg aan de slag kan.
 • Het keuzeonderwijs wordt beperkt tot 30 EC. De student, werkveld en hogeschool kunnen dit invullen met het oog op het toekomstig werkveld, zoals wijkverpleging, acute zorg of geestelijke gezondheidszorg.
 • De huidige aanduiding niveau 5 vervalt. De hbo-verpleegkundige met een Bachelor of Nursing is niveau 6 NLQF.
 • Het onderzoekend vermogen van de verpleegkundige wordt versterkt, zodat zij nieuwsgierig, kritisch en reflectief kijkt naar vernieuwing en verbeteringen voor de patiënt of diens omgeving.
 • Opleidingen zullen structureel samenwerken met regionale zorgorganisaties en hun onderwijsaanbod afstemmen op de regionale context.
 • Het nieuwe opleidingsprofiel is versie 4.0 genoemd. Het is een dynamisch profiel dat snel aangepast kan worden als de zorg dat vraagt. Naar analogie van de informatica kan dan ook de naam aangepast worden.