Eindfase project ‘Toekomstbestendige beroepen binnen de verpleging en verzorging’

Eindfase project ‘Toekomstbestendige beroepen binnen de verpleging en verzorging’

Op woensdag 2 december is de stuurgroep van het project ‘Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging’ voor de laatste keer bijeengekomen. De leden hebben de uitkomsten van de bestuurlijke consultatie met elkaar besproken en aan de hand daarvan hun definitieve conclusies getrokken over de beroepsprofielen van de hbo-verpleegkundige, mbo-verpleegkundige en verzorgende en de contouren van een overgangsregeling. Op 13 januari wordt het definitieve rapport van de stuurgroep aan de minister van VWS aangeboden.

In vervolg op het project ‘Verpleging & Verzorging 2020’ is eind april het project ‘Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging’ gestart.
Het doel van het project is om informatie aan te leveren die nodig is voor aanpassing van de Wet BIG met betrekking tot toekomstbestendige beroepen voor hbo-verpleegkundigen, mbo-verpleegkundigen en verzorgenden. Voor het wetgevingstraject is input vanuit het veld en een breed draagvlak onder betrokken partijen van belang.

In de periode april tot oktober is hard gewerkt aan het opstellen van beroepsprofielen voor de verzorgende, de mbo-verpleegkundige en de hbo-verpleegkundige en een voorstel voor een overgangsregeling. Naast literatuurstudie zijn er gesprekken gevoerd en bijeenkomsten gehouden met beroepsbeoefenaren, experts en vertegenwoordigers van diverse betrokken partijen. In een overleg op 14 oktober heeft de stuurgroep voorlopig ingestemd met de beroepsprofielen en de contouren van een overgangsregeling.

Voordat de stuurgroep definitieve conclusies trok in dit project, wilde ze eerst de relevante landelijke partijen bestuurlijk consulteren over de voorlopige resultaten. Daarom zijn half oktober de drie concept beroepsprofielen en het voorstel voor een overgangsregeling voorgelegd aan de besturen van deze partijen met de vraag of ze zich hier in konden vinden. Eind november heeft de stuurgroep de reacties van de verschillende partijen terug ontvangen.

Alle partijen gaven aan zich te kunnen vinden in de beroepsprofielen en het voorstel voor een overgangsregeling. Wel had een aantal partijen nog suggesties of opmerkingen over deze voorlopige resultaten. In het stuurgroepoverleg van 2 december zijn deze punten besproken. Dit heeft geleid tot het definitieve advies van de stuurgroep aan de minister van VWS. Doekle Terpstra: “Een belangrijke mijlpaal is behaald: na jarenlange discussie gaat nu eindelijk onderscheid gemaakt worden tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen. Dat is een stap vooruit voor de zorg in Nederland! Bovendien ligt er nu voor het eerst een breed gedragen beroepsprofiel voor de verzorgenden. Dit gezamenlijke resultaat is behaald door inzet en betrokkenheid van een groot aantal partijen. Chapeau!”

Op 13 januari wordt het rapport van de stuurgroep aangeboden aan de minister van VWS. Vooruitlopend hierop heeft Doekle Terpstra (als voorzitter van de stuurgroep) een interview gegeven aan Nursing/Zorgvisie en ScienceGuide over de uitkomsten van het project op hoofdlijnen. Het definitieve rapport komt beschikbaar nadat de minister dit in ontvangst heeft genomen.