Wijkverpleegkundige vormt verbinding tussen domeinen

Wijkverpleegkundige vormt verbinding tussen domeinen

De wijkverpleegkundige speelt in een belangrijke rol in de visie van het ministerie van VWS. Dat blijkt onder meer uit de brief van 28 maart 2014 van staatssecteraris Van Rijn aan de Tweede Kamer:

‘Met ingang van 1 januari 2015 zullen verpleging en verzorging zonder verblijf worden opgenomen in het verzekerd pakket op grond van de Zvw. Hierdoor wordt deze zorg beter verbonden met de overige curatieve zorg, zoals huisartsenzorg en verpleegkundige zorg, en dichterbij het sociale domein gepositioneerd. Door een sterkere eerste lijn kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen en kan het beroep op zwaardere zorg en (langdurige) ziekenhuisopnamen zoveel mogelijk worden voorkomen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen met een beperking bij zelfredzaamheid en participatie. Ook worden zij verantwoordelijk voor de ondersteuning bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen die geen verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop.
Zorg en ondersteuning moeten de burger gezamenlijk in staat stellen zo lang mogelijk in eigen omgeving te blijven, ondanks ziekte, beperking of ouderdom. Het gaat om een andere manier van zorg verlenen, waarbij de focus ligt op zelfredzaamheid, ontzorgen, kwaliteit van leven en gepast zorggebruik. De vraag van de cliĆ«nt en zijn (on)mogelijkheden moet bepalend zijn voor de zorg of ondersteuning die hij ontvangt. De wijkverpleegkundige vormt de verbinding tussen de verschillende domeinen.’